למשרדנו ידע רב וניסיון מצטבר של שנים במתן ייעוץ משפטי מקיף ללקוחותינו בנושאים הקשורים לדיני ניירות-ערך ושוק ההון בישראל. אנו מייצגים לקוחות שונים מול גורמים ציבוריים, לרבות רשם החברות במשרד המשפטים, רשות ניירות ערך, הבורסה לני"ע בתל-אביב ורגולטורים שונים בקשת רחבה של סוגיות מגוונות, המתעוררות במהלך חייהן העסקיים של חברות פרטיות, חברות מדווחות וחברות ציבוריות.

מחלקת תאגידים, שוק ההון וניירות ערך במשרדנו מעניקה שירותים משפטיים, בין היתר, בתחומים הבאים:

דיווחים לבורסה ולרשות ני"ע, ושירותי מזכירות חברה

משרדנו מבצע עבור לקוחותיו פעולות שונות בכל הנוגע לדיני ניירות ערך בישראל, בין היתר, אנו עורכים ומגישים מטעם הלקוחות דיווחים לרשות ניירות ערך ולבורסה לני"ע בתל אביב בנושאים שונים ומגוונים, לרבות "דוחות ברנע" שנתיים, דוחות רבעוניים ודיווחים מיידיים בכל העניינים העולים אגב פעילותה השוטפת של החברה, לרבות עסקאות עם בעלי השליטה בחברה, עסקאות בעלי-עניין, ועוד. משרדנו מעניק ייעוץ שוטף להנהלת החברה, וכן לדירקטוריון ולוועדותיו בכל נושא העולה על סדר יומה של החברה, ומטפל בהכנה של מסמכי מדיניות של החברה כגון קביעת מדיניות תגמול ותכניות תגמול לנושאי משרה, תכנית אופציות, תוכניות אכיפה מנהלית, תוכניות לחלוקת דיבידנד, וכיוצא באלה. כמו כן, משרדנו מסייע בניהול ישיבות דירקטוריון ובניהול אסיפות כלליות של חברות פרטיות וציבוריות, תוך הקפדה על קיום כל פרטי החוק הנוגעים לניהולן ועל הגשת הדיווחים המחוייבים על פי דין בעקבותיהן.

הקצאות פרטיות, עסקאות מחוץ לבורסה, אישור עסקאות בעלי עניין

למשרדנו שנות פרקטיקה רבות, במהלכן רכשנו ניסיון רב בניהול משא ומתן, המאפשר לנו להעניק ייעוץ לחברות ציבוריות אשר מעוניינות לגייס הון ממשקיעים פרטיים, בין אם העסקה הינה בגדר הצעה לציבור, ובין אם לאו. אנו מייעצים ומסייעים בכל הנוגע להכנת המסמכים הנדרשים לצורך גיוס כאמור, לרבות הכנת דוחות הצעה פרטית, בין אם מהותית ובין אם רגילה, וכן דיווחים לגורמים השונים כגון חברות לרישומים, הבורסה ורשות ני"ע. בנוסף, אנו מייעצים למשקיעים ולחברות בביצוע עסקאות מחוץ לבורסה, לרבות בניסוח הסכמי רכישת מניות, הסכמי סודיות ובדיקת נאותות, וכן בהכנת דיווחים מיידיים הנדרשים בקשר לעסקאות אלו לפי חוק ניירות ערך והתקנות שהותקנו מכוחו.

שירותי קצין ציות

משרדנו משמש כקצין ציות של חברות רבות, במסגרת זו, אנו מפקחים על הציות של החברה ועובדיה להוראות החוק והרגולציה החלות על החברה ועל התחום בו היא פועלת. בנוסף, משרדנו עוסק בגיבוש מדיניות, וביצירה ובהטמעה של נהלים שנועדו להבטיח כי התנהלותה השוטפת של החברה תעלה בקנה אחד עם עקרונות החוק והרגולציה.

עורכי הדין של המשרד מיומנים ומנוסים במתן ייעוץ משפטי, אחראי, מנוסה ומקצועי ובמתן סיוע משפטי מגוון לחברות ציבוריות וחברות מדווחות שאינן ציבוריות אך ניירות-ערך שלהן נסחרים בבורסה, בקיום כל החובות המוטלות על חברה ציבורית, מנהליה והדירקטורים שלה לפי חוק ניירות ערך והתקנות שהותקנו מכוחו.