< למאמרים

פסיקה תקדימית של ביהמ"ש העליון בעניין רכיב המע"מ בהצעות במכרזים

03.11.20 | 10:33  

מצאנו לנכון להביא לידיעתכם פסק דין חשוב של בית המשפט העליון [עע"מ 6466/19 משרד הביטחון נ' עמותת חברות הסיעוד (פורסם בנבו, 11.10.2020)], אשר ניתן ביום 11.10.2020, העוסק, בין היתר, בסוגיה העקרונית של אופן שקלול רכיב המע"מ בעת השוואת הצעות במכרז, והאופן שבו על עורכי מכרזים פומביים להתייחס להצעות שמוגשות על ידי מוסדות ללא כוונת רווח (מלכ"רים), לעומת מציעים המאוגדים כחברות.
פסק הדין ניתן במסגרת ערעור שהגיש משרד הבטחון על פסק דינה של כב' השופטת ד"ר מיכל אגמון-גונן מבית המשפט המחוזי בתל-אביב, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, מחודש יולי 2019, שבו הפך בית המשפט העליון את החלטתו של בית המשפט לעניינים מנהליים.

בעוד שבית המשפט לעניינים מנהליים קבע כי עקרון השוויון בדיני מכרזים מחייב להשוות את ההצעות ללא רכיב המע"מ, וכי עיקרון זה גובר על עקרון ה"עלות למזמין" (עקרון אשר משמעותו כי ההשוואה בין ההצעות צריכה להיעשות לפי הסכום אותו יידרש המזמין לשלם למציע בפועל), קבע בית המשפט העליון כי יש לקבל את עמדת משרד הבטחון, ופסק  כי עקרון ה"עלות למזמין" הוא הגובר.

בעניין זה נקבע, כי על הרשות, מזמינת המכרז, לחתור למיקסום התועלת הכלכלית הגלומה בעסקה ומאחר שמציעים במכרז נבדלים זה מזה במאפיינים שונים, לרבות במבנה העלויות וההוצאות שלהם, עורך המכרז לא אמור להתחשב במאפיינים ובשיקולים של כל מציע ומציע. מאחר שרכיב המע"מ הוא חלק אינטגרלי מהתמורה המשתלמת על ידי המזמין למציעים במכרז, התעלמות מרכיב המע"מ בהצעות משמעותה בחינת ההצעות במכרז לפי מחיר שונה מהמחיר שישולם בפועל, והיא יוצרת עיוות מבחינה כלכלית.
יחד עם זאת, נקבע כי ככלל, ועל מנת להסיר ספק בכל הנוגע לחבותו של המלכ"ר במע"מ בגין ההצעה הכספית שלו, על המלכ"ר אשר מגיש הצעה במסגרת המכרז להצטייד מראש באישור מרשויות המס, המעיד על כך שהוא אכן פטור מתשלום מע"מ. עוד נקבע, כי כחריג, ועדת המכרזים תהא רשאית להמיר את הדרישה האמורה בהמצאת אישור של עורך דין או רואה חשבון חיצוני בעל התמחות בתחום, במקרים שבהם יצרף המציע להצעתו העתק פנייה לרשות המסים לקבלת אישור בדבר פטור ממע"מ, אשר נעשתה מבעוד מועד  ולא יאוחר מ-45 יום מן המועד האחרון להגשת ההצעות במסגרת המכרז.

*** המידע הכלול בסקירה לעיל נמסר למטרות אינפורמטיביות בצורה תמציתית ובכל מקרה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים אנא פנו לעו"ד ירון סילבר או לשותף המטפל בענייניכם המשפטיים במשרד עורכי הדין שביט בר-און גלאון צין ויתקון ושות' ***