< למאמרים

עדכוני פסיקה בארנונה - פברואר 20

03.03.20 | 10:12  

עע"מ 10182/17 ‏מנהל הארנונה של עיריית רחובות נ' דרבן השקעות בע"מ (נבו, 19.1.2020)

  • רשות מקומית רשאית לקבוע תעריף ארנונה שונה לאותו סוג נכס (כגון דירות מגורים) בהתחשב באזור בו הוא מצוי. פער כלשהו (גם הוא משמעותי) בתעריפים שבין האזורים בעיר אינו מלמד על אי סבירות התעריף הגבוה דווקא.
  • על המבקש לטעון לאי סבירות תעריף כלשהו בארנונה לתמוך את טענתו בהצגת חוות דעת מקצועית שתעסוק בסבירות תעריף הארנונה המדובר כשלעצמו, ותתחשב בתעריפים הנהוגים באזורים דומים ברשויות מקומיות בעלות מאפיינים דומים.
  • כפי שנפסק בעבר, חובה על הרשות להפעיל את שיקול דעתה בקביעת תעריפי הארנונה בתחומה ולקבל החלטה שאינה מפלה, אולם היא רשאית לעשות כן תוך 'השוואה כלפי מטה' או תוך 'השוואה כלפי מעלה', כל עוד החלטתה מתקבלת ע"פ כללי המשפט המנהלי.
  • הרשות יכולה גם לפעול למיצוע תעריפים (בכפוף לאישור שרים) - על ידי הפחתה מסוימת של התעריף באזורים בהם הוא גבוה, לצד העלאתו באזורים בהם הוא נמוך, באופן שהסך הכולל המשוקלל של התעריף בגין קרקע תפוסה בעיר לא יעלה, או יעלה בשיעור מוגבל בלבד.

 

עת"מ (מינהליים י-ם) 67502-03-17 ישיבת אור ברוך נ' שר הפנים (נבו, 18.12.2019)

החלטת הממונה על המחוז במשרד הפנים, שלא להאריך את המועד להגשת עותק הבקשה לפטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור אליו, לאחר שהבקשה הוגשה לרשות במועד, חרגה ממתחם הסבירות. העותרת הסתמכה בתום לב על התנהלותו של הממונה בשתי בקשותיה הקודמות, בדומה לזו שנקט גם בעניינם של מוסדות נוספים, אשר ביססה אצלה את ההנחה הסבירה לפיה, הממונה מפרש את הנוסח בעניין המועד המחייב להגשת הבקשה, כחל רק לגבי הגשת הבקשה לעירייה, וכי את העותק אליו ניתן להמציא לו בפרק זמן סביר לאחר מכן.

 

עת"מ (מינהליים ת"א) 45132-12-18 אוניברסיטת בר אילן נ' משרד הפנים (נבו, 22.12.2019)

בנסיבות שבהן העותרת עמדה ונראה שעודנה עומדת בתנאים לקבלת פטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור; הסתמכה על כך שהרשות העניקה לה את הפטור האמור גם בשנים שבהם לא הגישה בקשה; חתמה על בסיס הסתמכות זו על הסכם פשרה; ובשל עיקרון גביית "מס אמת", החלטת הממונה על המחוז במשרד הפנים לדחות את בקשתה לפטור האמור אך בשל איחור בהגשתה, חרגה ממתחם הסבירות. 

 

ת"צ (ת"א) 4508-01-19 לירן כרמלי נ' עירית תל-אביב-יפו (נבו, 11.2.2020)

נדחתה בקשה לסילוק על הסף בקשה לאישור תובענה ייצוגית שעניינה השבת הוצאות אכיפה שנגבו שלא כדין במסגרת הליכים מנהליים לגביית חובות מכוח פקודת המסים (גביה). העירייה טענה שמדובר בתקיפה עקיפה של חוקיות וסבירות התנהלות העירייה בהפעלת הליכי גבייה מבלי שקדמה לתובענה תקיפה ישירה בהליך המתאים בביהמ"ש המנהלי המוסמך, אולם ביהמ"ש פסק שמדובר בתקיפה ישירה, בבימ"ש מנהלי, שנעשתה בהתאם לכללי הסמכות העניינית.

 

ת"צ (מרכז) 34664-06-11 אשר ברנדט נ' עירית חולון (נבו, 5.2.2020)

נדחתה בקשה לאישור תובענה כייצוגית שעניינה עיגול שטחים בארנונה, בשל היעדר אפשרות סבירה שהשאלות העובדתיות של עובדה ומשפט המשותפות לחברי הקבוצה יוכרעו לטובת הקבוצה. נקבע כי לא סביר שרשות שמעגלת את החיובים כלפי מעלה בשנים של תקופת המעבר (לפי תיקון 16 לחוק ההסדרים) תזכה לחסינות על ידי המחוקק, בעוד שרשות (כדוגמת עיריית חולון) שעשתה כן מספר שנים קודם לכן, ואף חדלה מלעשות כן, תהיה חייבת בהשבה.

 

עת"מ 72555-12-18 שטרית מועצה מקומית אבן-יהודה (נבו, 15.1.2020)

בנסיבות שבהן חל שיהוי בהגשת העתירה כנגד גביית חוב העותר לרשות, ומנגד הרשות פעלה לגביית החובות בקצב שאינו מניח את הדעת, ראוי להפחית את חוב העותר כך שיבוטל רכיב ההצמדה והריבית.

 

* הבהרה: האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או המלצה כלשהי, ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי. אין משרדנו אחראי לשימוש הנעשה בתכנים המופיעים לעיל, ומכל מקום מומלץ, טרם נקיטת כל פעולה שהיא, להתייעץ עם עו"ד מומחה בתחום, שיבחן כל מקרה לגופו. כל המסתמך על האמור לעיל, בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד, והוא שיישא בהשלכות הישירות והעקיפות הנובעות מכך.