< למאמרים

עדכוני פסיקה ארנונה מרץ - אפריל 2021

12.05.21 | 11:54  

עת"מ (חיפה) 29679-05-20 אחים בן רחמים (צפון) בע"מ נ'עיריית נשר (נבו, 17.3.21)

העירייה שכרה את שירותיה של העותרת לשם ביצוע עבודות תשתית שונות בתחומי העיר, ולצורך כך הקצתה לה שטחי התארגנות בסמוך לאזורי העבודה. עם סיום העבודות, דרשה העירייה מהעותרת תשלום ארנונה רטרואקטיבי, החל מהיום בו החלה העותרת להחזיק באותם שטחים.

הכלל הוא כי הנטל להודיע על תפיסת החזקה ותחילת השימוש מוטל על הנישום, והימנעותו מליתן הודעה לעירייה בדבר החזקה בנכס, יכול שתצדיק הטלת חיוב רטרואקטיבי. בענייננו, לא ניתנה הודעה כזו מצדה של העותרת, שכן זו סברה שלאור הסכמים שערכה מול העירייה, היא אינה חייבת בארנונה בגין שטחי ההתארגנות. כמו כן, מי שהחזיקה בשטחי ההתארגנות עוד קודם להקצאתם לעותרת, היא העירייה בעצמה. לכן, חזקה על העירייה שידעה על שינוי המחזיקים, ומחובתה היה לעדכן בכך את מחלקת הארנונה. מעבר לכך, גם מכוח חובת ההגינות המוטלת עליה, העיריה אינה רשאית לעצום עיניים ולהתעלם משינוי החזקה משנודע לה. במקרה הנוכחי העירייה היא זו שהקצתה את המקרקעין לעותרת, ובכל זאת נמנעה מלדרוש ממנה תשלום ארנונה במשך כל תקופת העבודות. דרישת ארנונה ממי שהחזיק במקרקעין וביצע בהן עבודות עבור העירייה, רק בתום תקופת ההחזקה וביצוע העבודות, אינה התנהגות סבירה של רשות מקומית, וגם בכך יש כדי להביא לביטול הדרישה.

 עמ"נ (ת"א) 39000-02-20 נכסי אריאל - חניון לינקולן רובינשטיין, ניהול בע"מ נ'מנהל הארנונה של עיריית תל אביב (נבו, 4.3.2021)

המערערת, המפעילה חניון במגדל "בית רובינשטיין", ערערה כנגד שלוש החלטות של ועדת הערר. בהחלטותיה קבעה הועדה, כי המערערת היא זו שחבה בארנונה בגין השטחים המשותפים שבחניון וכי אין לשנות את רישומי המחזיקים בחניות. בית המשפט קיבל את הערעור וביטל את החלטות ועדת הערר, תוך שהוא מציין כי הן אינן יכולות לעמוד במבחן הביקורת. זאת משום, שהחלטות הועדה נומקו בלקוניות וניכר כי הועדה נמנעה מלצלול לעומקן של הראיות שהונחו לפתחה. עוד הוסיף, כי ציטוט פסקאות שלמות מפסק-דין אחר איננו יכול לבוא במקום חובת ההנמקה, המושתתת על ממצאים עובדתיים מפורטים. לעניין התנהלות המשיב ציין בית המשפט, כי זה לא עמד בדרישת חובת ההגינות המוטלת על רשות ציבורית, ונדרש היה כי יבחן את השגות המערערת בלב פתוח ונפש חפצה, ולא ידקדק עמה על קוצו של יוד. נקבע, כי אל לה לרשות להציב מכשולים ומשוכות ללא הצדקה בפני המשיגים על שומות הארנונה, ההופכים את תהליכי שינוי המחזיק לכמעט בלתי-עבירים. מסקנה זו נובעת לא רק מחובת ההגינות המוטלת על הרשות, אלא גם מעקרון גביית מס אמת והשאיפה להטיל את חבות המס על מי שחייב בה. 

 עמ"נ (ת"א) 51614-05-19 רורברג קבלנות והנדסה בע"מ נ' מנהל הארנונה של עיריית תל אביב יפו  (נבו, 11.3.21)

על פי סעיפים 325 ו- 326 לפקודת העיריות [נוסח חדש] מחזיק בנכס שחדל מלהחזיק בו, מחויב למסור על כך הודעה בכתב לעירייה ולאחר מכן ייפסקו חיוביו בגין הנכס. אולם, על העירייה מוטלת החובה לבחון בעצמה את מיהות המחזיק, מקום בו לא משולמים תשלומי ארנונה לאורך זמן, או כאשר מצטבר חוב ארנונה גדול. משמדובר במקרה חריג שכזה, על הרשות לבדוק מי המחזיק באותה נקודת זמן בנכס, ואל לה לגשת לבעל הנכס כברירת מחדל.

 

עת"מ (ת"א) 60649-02-20‏ ‏התחנה המרכזית החדשה בתל אביב בע"מ נ' עירית תל-אביב-יפו וחברת  אובר דה-ריינבו בע"מ (נבו, 21.2.21)

מדובר היה בנכס בתחנה המרכזית בתל אביב, אשר נמצא בבעלותה של העותרת החל מיום 13.5.15. המשיבה 2 היא השוכרת את הנכס מהעותרת, אך מחזיקה בו בפועל מיולי 2011.

ביום 22.10.17 העבירה העותרת הודעת עדכון לעירייה בדבר שינוי המחזיקים בנכס (החל מיום 1.7.2011) וביקשה כי חיובי הארנונה יוסבו בהתאם על שמה של המשיבה 2. העירייה מצדה שלחה לעותרת הודעת חיוב עבור התקופה שמיום 13.5.15 – 13.11.17 (המועד בו קיבלה העותרת בעלות בנכס ועד מתן הודעת העדכון). בעתירה דרשה העותרת לבטל את דרישת התשלום שנשלחה אליה ולהסב את אותם חיובים על שם המשיבה 2, אשר החזיקה בנכס בפועל בתקופה מושא החיוב.

בית המשפט דן בשאלה- כנגד מי מהצדדים רשאית העירייה לפעול לשם גביית חוב הארנונה לתקופה שבמחלוקת והאם קיים מדרג לפיו עליה לפעול לגביית החוב.

נקבע, כי כל עוד לא פעלו הצדדים על פי הוראות פקודת העיריות ולא נשלחה לעירייה הודעה בדבר זהות המחזיק בנכס בפועל, רשאית העירייה לפעול לגביית חוב הארנונה הן מבעל הזיקה הקרובה ביותר לנכס (המשיבה 2) והן מהבעלים או המחזיק הקודם (העותרת). אולם, על העירייה לפעול למיצוי הליכי הגבייה תחילה מול בעל הזיקה הקרובה ביותר לנכס, שהוא בעל החבות המהותית לחיובי הארנונה (בענייננו המשיבה 2) ואם לא תצלח דרכה או יתגלו קשיים משמעותיים, תפעל בהליכי גבייה גם נגד הבעלים.

 

הבהרה: האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או המלצה כלשהי, ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי. אין משרדנו אחראי לשימוש הנעשה בתכנים המופיעים לעיל, ומכל מקום מומלץ, טרם נקיטת כל פעולה שהיא, להתייעץ עם עו"ד מומחה בתחום, שיבחן כל מקרה לגופו.

כל המסתמך על האמור לעיל, בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד, והוא שיישא בהשלכות הישירות והעקיפות הנובעות מכך.