< למאמרים

עדכוני חקיקה 2016- הקלות לחברות ציבוריות וחברות מנפיקות

03.05.16 | 08:58  

לאחרונה, אושרו מספר תיקונים לחוק החברות, התשנ"ט- 1999 ("חוק החברות") ולתקנות שהותקנו מכוחו, מתוך מטרה להקל על הוראות הממשל התאגידי אשר חלות על חברות ציבוריות ועל חברות שתנפקנה לראשונה את ניירות הערך שלהן למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

להלן נביא סקירה של עיקרי התיקונים וההקלות:

1. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל

החברה תיקון 2016 לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), תש"ס- 2000 ("תקנות ההקלות") קובע כי בניגוד למצב שהיה קיים עובר לתיקון, חברה רשאית לחדש או להאריך את כהונתו של מנכ"ל החברה, ללא צורך באישור אסיפת בעלי המניות, בהתקיים כל התנאים הבאים: (1) תנאי ההעסקה החדשים אינם מיטיבים עם מנכ"ל החברה, או שאין שינוי של ממש ביחס לתנאי העסקתו הקודמים; (2) תנאי ההעסקה החדשים תואמים את מדיניות התגמול של החברה; ו-(3) ההתקשרות הקודמת עם מנכ"ל החברה אושרה בהתאם להוראות סעיף 272(ג1) לחוק החברות. כמו כן, הוחלט כי אם ההתקשרות של החברה עם המועמד לכהן בה כמנכ"ל נעשית בתוך חמש שנים ממועד הנפקתה לראשונה, העסקה לא תדרוש את אישור אסיפת בעלי המניות, בהתקיים כל התנאים הבאים: (1) תנאי הכהונה וההעסקה של המנכ"ל החדש אינם מטיבים לעומת תנאי הכהונה וההעסקה של מי שכיהן כמנכ"ל במועד הצעת ניירות הערך של החברה לראשונה לציבור, או שאין בהם שינוי של ממש; ו-(2) תנאי הכהונה וההעסקה תואמים את מדיניות התגמול של החברה.

2. אישור תנאי כהונתם של נושאי המשרה הכפופים למנכ"ל

החברה תיקון 2016 לתקנות ההקלות קובע, כי על אף האמור בסעיף 272(ג) לחוק החברות, החברה תוכל להסמיך את מנכ"ל החברה לאשר שינוי לא מהותי בתנאי ההעסקה של נושאי המשרה הכפופים לו, ובלבד שהשינוי האמור יהא בהתאם למדיניות התגמול של החברה.

3. קביעת הרכיב המשתנה בתגמול נושאי המשרה והדירקטורים

חלק ב' לתוספת הראשונה א' לחוק קבע, כי רכיבים משתנים בתנאי ההעסקה של נושאי המשרה והדירקטורים יתבססו על קריטריונים הניתנים למדידה, למעט חלקים לא מהותיים ברכיבים אלו. בצו החברות (שינוי התוספת הראשונה א' לחוק) התשע"ו- 2016 ("הצו") נקבעה הוראה מפורשת, לפיה סכום בגובה של עד שלוש משכורות חודשיות בשנה, ייחשב לחלק שאינו מהותי, אותו ניתן לחלק מבלי שנקבעו קריטריונים הניתנים למדידה. עוד נקבע בצו, כי החובה לקבוע קריטריונים הניתנים למדידה לא תחול על נושאי המשרה הכפופים למנכ"ל, לנוכח העובדה שבחלק מהמקרים, אופי תפקידם אינו מאפשר זאת.

4. תגמולים לדירקטורים חיצוניים בחברות שההון העצמי שלהן קטן מ-275 מש"ח

תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס- 2000 תוקנו, כך שגמול ההשתתפות ה"מזערי" ו"קבוע" לישיבה, כהגדרתם בתוספת השלישית, בחברות שההון העצמי שלהן נמוך מ-275 מש"ח, יפחת בכ-50%. מהלך זה נעשה מתוך מטרה להקל על חברות קטנות ובינוניות, בדרך של צמצום העלויות הכרוכות בכינוס ישיבות דירקטוריון. תיקון זה יחול רק על דירקטורים חיצוניים שימונו לאחר יום 3 במאי 2016.

5. הגדרת "זיקה" של דירקטור חיצוני לחברה

עובר לתיקון 2016 לתקנות החברות (עניינים שאינם מהווים זיקה) התשס"ז- 2006, התגבשות קשרים עסקיים בין דירקטור חיצוני, לאחר מינויו, לבין החברה או בעל השליטה בה, היוותה הפרה של התנאים הדרושים לכהונתו כדירקטור חיצוני. התיקון קבע כי קיום קשר עסקי בין הדירקטור החיצוני לבין החברה לא יהווה הפרה של התנאים האמורים, אף אם קשרים אלו החלו לאחר מינויו, בהתקיים התנאים המצטברים שלהלן: (1) הקשרים זניחים מבחינת שני הצדדים; (2) הדירקטור החיצוני הצהיר כי לא ידע ולא יכול היה לדעת באופן סביר על היווצרותם של הקשרים העסקיים וכי אין לו שליטה על קיומם או על סיומם; ו- (3) ועדת הביקורת אישרה, בהתבסס על עובדות שהוצגו לפניה, כי הקשרים העסקיים אכן זניחים.

6. הקלות בנוגע לכפל כהונה של מנכ"ל ויו"ר דירקטוריון

חוק החברות קובע כי אדם אינו רשאי לכהן בו זמנית בתפקיד מנכ"ל ויו"ר דירקטוריון, אלא לשלוש שנים בלבד, ורק אם החלטה בעניין התקבלה ברוב של שני שלישים מקולות המצביעים שאינם בעלי שליטה או בעלי עניין אישי באישור. תיקון 27 לחוק החברות קבע כי החלטה בדבר כפל כהונה כאמור יכול שתתקבל ברוב רגיל של מצביעים שאינם בעלי שליטה או בעלי עניין אישי. כמו כן, אושרו הקלות נוספות לחברות שמנפיקות לראשונה את ניירות הערך שלהן בבורסה לניירות ערך בתל אביב, כגון: (1) שר המשפטים רשאי לאשר שאדם יכהן בו זמנית בתפקיד מנכ"ל ויו"ר דירקטוריון לתקופות העולות על שלוש שנים; ו-(2) כפל כהונה שתואר בתשקיף ההנפקה לציבור, יעמוד בתוקפו למשך חמש שנים מבלי שיידרש לכך אישור האסיפה הכללית.

7. כהונת ועדת הביקורת כועדת תגמול

סעיף 118א לחוק החברות תוקן, כך שכעת יכולה וועדת הביקורת לכהן גם כוועדת תגמול, אם הרכב הוועדה עונה על הדרישות שבסעיף 118א(ב) לחוק החברות. הקלה זו תאפשר איחוד ישיבות בנושאים שונים, דבר שיחסוך בעלויות הכרוכות בכינוס ישיבות נפרדות.

8. ביטול החובה לפרסם מודעה בעיתון בדבר קיום אסיפת בעלי מניות

תיקון 2016 לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום) תש"ס- 2000 קובע כי חברה תהיה פטורה מפרסום הודעה בשני עיתונים בדבר כינוס אסיפה כללית, אם פורסמה הודעה כאמור באתר האינטרנט שלה.

9. הקלה בעניין אישור הדוחות הכספיים

הקלה זו נוגעת לתאגידים קטנים, כהגדרתם בתקנה 5ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל- 1970, וכן לתאגידים שינפיקו לראשונה את ניירות הערך שלהן בבורסה לאחר כניסתו של התיקון לתוקף, למשך תקופה של חמש שנים ממועד ההנפקה. התיקון מציע שחברות לא תידרשנה למנות וועדה מיוחדת לבחינת הדוחות הכספיים, שתבחן את הדוחות ותמליץ לדירקטוריון לאשרם, אלא שאישור הדוחות יעשה על ידי הדירקטוריון בלבד. הדבר מותנה בקיום תנאים מצטברים אלו: (1) הרכב הדירקטוריון בו יאושרו הדוחות יכלול לפחות שלושה דירקטורים שמתקיימים בהם התנאים הנדרשים לכהונה בוועדת הביקורת ("דירקטורים כשירים"); (2) המניין החוקי לדיון ואישור הדוחות יכלול רוב מבין הדירקטורים הכשירים; (3) הדוחות הכספיים אושרו על ידי רוב מבין הדירקטורים הכשירים שלפחות אחד מהם הוא דירקטור חיצוני; ו-(4) המבקר הפנימי קיבל הודעה על קיום ישיבת הדירקטוריון והיה רשאי להשתתף בה.

                      -נציין כי תיקון זה טרם נכנס לתוקף, כך שייתכנו שינויים בניסוחו הסופי-

10. פטור זמני מאישור מדיניות תגמול באסיפת בעלי מניות

תיקון 2016 לתקנות החברות (הקלות לעניין החובה לקבוע מדיניות תגמול) התשע"ג- 2013 קובע כי מדיניות התגמול שתוארה בתשקיף ההנפקה של חברות שהציעו את ניירות הערך שלהן לראשונה לציבור, תיחשב כאילו אושרה כדין באסיפת בעלי המניות של החברה ותהא תקפה למשך חמש שנים ממועד ההנפקה.

נדגיש כי האמור לעיל מהווה את עיקרי התיקונים וההקלות, ואינו מהווה ייעוץ משפטי או משמש תחליף לייעוץ משפטי.

לקבלת פרטים נוספים או ייעוץ בעניין זה ניתן לפנות לשביט, בר-און, גל-און, צין, יגור ושות', משרד עו"ד.