< למאמרים

עדכון לקוחות – עדכונים לחקיקה בעניין ימי חופשה והעדרות אבות אחרי לידת בת הזוג; העלאת שכר המינימום

06.07.16 | 06:42  

 

הגדלת מכסת ימי החופשה השנתיים

החל מיום 1.7.2016, נכנס לתוקפו תיקון לחוק חופשה שנתית התשי"א – 1951, ולפיו מכסת ימי החופשה השנתית לעובדים בעלי ותק של עד 4 שנים במקום עבודתם, תעמוד על 15 ימים קלנדריים לשנה (כלומר, בחישוב שכולל את סופי השבוע כחלק מימי החופשה). עובדים אשר חשבון החופשה שלהם מתנהל על פי ימי חופשה בפועל (ימי עבודה מהם נעדרו ולא כולל סופי שבוע), יהיו זכאים, כך להערכתנו, ל- 11 ימי חופשה שנתיים באם הם מועסקים על בסיס של 5 ימי עבודה בשבוע, ו- 13 ימי חופשה במידה וחל עליהם שבוע עבודה בן 6 ימים.

החל מיום 1.1.2017, מכסת ימי החופשה לעובדים בעלי ותק של עד 5 שנים במקום עבודתם תגדל ל- 16 יום על בסיס קלנדרי. בהתאמה, עובדים שחשבון החופשה שלהם מתנהל על פי ימי חופשה בפועל (ימי עבודה מהם נעדרו ולא כולל סופי שבוע), יהיו זכאים, להערכתנו, ל- 12 ימי חופשה שנתיים באם הם מועסקים על בסיס של 5 ימי עבודה בשבוע, ו- 14 ימי חופשה במידה וחל עליהם שבוע עבודה בן 6 ימים.

העלאת שכר המינימום

החל מיום 1.7.2016 התעדכן גובהו של שכר המינימום עבור עובדים בגירים כך ששכר המינימום השעתי יגדל ל-  25.94 ₪ ; שווה ערך ל – 4,825 ₪ בחישוב חודשי (על פי ממוצע של 186 שעות לחודש).

החל מיום 1.1.2017, צפוי עדכון נוסף בגובה שכר המינימום לעובדים בגירים שיעלה לשכר שעתי של 26.88 ₪ ; שווה ערך ל- 5,000 ₪ בחישוב חודשי (על פי ממוצע של 186 שעות לחודש).

חופשה לעובד לאחר לידת בת זוגו

תיקון 54 לחוק עבודת נשים (פורסם ברשומות אתמול ה- 5.7.16 וחל ממועד הפרסום)  קובע כי עובד יהא זכאי להיעדר מעבודתו במשך חמישה ימים, שיתחילו להמנות מהיום שלאחר שבת זוגו ילדה. שלושת הימים הראשונים יהיו על בסיס ימי החופשה השנתית המגיעים לעובד (ואם העובד לא צבר ימי חופשה, אז הוא יהא זכאי להם כחופשה ללא תשלום), ואילו שני הימים הנוספים יהיו על בסיס ימי מחלה  ועל חשבון מכסת ימי המחלה המוקנים לעניין היריון ולידה של בת הזוג. התשלום עבור ימי המחלה יהיה כתשלום עבור ימי מחלה שני ושלישי (מחצית מהשכר הרגיל עבור כל יום).  

תיקוני חקיקה אלו מצטרפים לעדכון מרכזי בעניין הגדלת שיעורי ההפרשות לקופות הפנסיוניות, עליו פרטנו בעדכון נפרד .

אין בחוזר זה משום חוות דעת פרשנות על נושאים אלו ואין להסתמך על האמור כאן שלא בהסכמה מראש עם משרדנו וללא יעוץ פרטני. בכל שאלה או ענין אנו ממליצים כי תפנו לקבלת יעוץ משפטי מוסדר.

הננו עומדים לשירותכם,

  בכבוד רב,

 הדס שגיא (וינבאום) עו"ד