< למאמרים

עדכון לקוחות – זכויות הורים

30.08.16 | 09:51  

שני עדכוני חקיקה בנושא הורות, שבמרכזם השוואת זכויות אבות לאלה של אימהות:

היעדרות בשל מחלת ילד

תיקון 15 בחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) קובע, כי היעדרות של הורה מעבודתו בגין מחלת ילדו תחושב באופן מצטבר עבור שני ההורים. כלומר, במקרה שבו שני ההורים יוצרים יחדיו רצף של היעדרות מהעבודה בגין מחלת הילד, ספירת ימי המחלה תתנהל במשותף. זאת בכפוף למסירת הצהרה מתאימה של ההורים למעסיקיהם. דוגמא: ילד חלה למשך ארבעה ימים, כאשר אביו נעדר מעבודתו ביומיים הראשונים למחלה ואמו ביומיים האחרונים. ספירת ימי ההיעדרות תימשך כרצף אחד ולא תחל מחדש עם החלפת ההורה הנעדר כלומר הימים הראשון והשני יזכו את האב במחצית השכר (כך הימים הראשון והשני להיעדרות על פי חוק דמי מחלה) ואילו האם תהיה זכאית לשכר רגיל עבור שני ימי היעדרותה, היות שהם מהווים הימים השלישי והרביעי לרצף ועל פי אותו חוק החל מהיום השלישי להיעדרות בשל מחלה זכאי העובד לשכר מלא.

שעת הורות

במסגרת תיקון 55 לחוק עבודת נשים, התשי"ד – 1954, הומרה שעת ההנקה המסורתית ב"שעת הורות". שעת ההנקה הוענקה בעבר רק לנשים ולתקופה קצובה מתום חופשת הלידה. כעת, במסגרת השוואת זכויות ההורים, עובדת המועסקת במשרה מלאה זכאית לשעת היעדרות בתשלום מדי יום ובמשך ארבעה חודשים לאחר תום חופשת הלידה (קיצור יום העבודה) ותהיה רשאית לבחור באם לממש את הזכות בעצמה, להעביר את הזכות לשעת הורות לבן זוגה, או לחילופין, לממש את הזכות לסירוגין בינה ובין בן זוגה על פי חלוקה שהעובדת תקבע מראש. הכל בכפוף להצהרה שתימסר למעסיקים של העובדת ו/או בן זוגה 21 יום בטרם תום חופשת הלידה וכמובן בכפוף לכך שלא תנוצל שעת ההורות על ידי שני ההורים במקביל.

האמור בחוזר זה ניתן כמידע כללי בלבד, ובכל מקרה פרטני אין להסתמך עליו ללא ייעוץ משפטי נוסף.

בכל שאלה או הבהרה בקשר לאמור בחוזר זה, או בכל מקרה שיש צורך בייעוץ פרטני, אנא אל תהססו ליצור קשר עמנו.