< למאמרים

עדכון לקוחות - חוק מוסר תשלומים לספקים

31.08.17 | 02:50  

לאחרונה נכנס לתוקף חוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז 2017- ("החוק") אשר נועד להסדיר את המועדים המכסימליים לביצוע תשלומים לספקים בעד מכירת טובין, מתן שירותים או ביצוע עבודה. מועדי התשלום שנקבעו בחוק עולים בקנה אחד עם הסטנדרט שנקבע בהוראת האיחוד האירופי בעניין זה, והעקרונות שיושמו על ידי מדינות ה- OECD.
החוק נועד להקדים את מועדי התשלום ולקצר את תקופת האשראי שניתנת לביצוע תשלומים לספקים שמשולמים לפי חוזה למכירת טובין, מתן שירותים או ביצוע עבודה. החוק חל, בין היתר, על רשויות המדינה, משרדים ממשלתיים, רשויות מקומיות (לרבות תאגידים בבעלותן), מוסדות השכלה גבוהה, גופים מתוקצבים וכן על כל עסק שהוא עוסק מורשה.

 להלן עיקרי החוק:

1. מועדי תשלום מקסימאליים:

1.1 עסק ישלם לספק בתנאי שוטף +45, אלא אם כן קבעו הצדדים באופן מפורש בחוזה מועד אחר לתשלום, ומועד זה נקבע לאור האופי המיוחד של ההתקשרות או שהוא אינו בלתי הוגן באופן חריג. החוק אינו מגדיר מהן התקשרויות שלהן יש אופי מיוחד או מהו הסדר תשלומים שהוא אינו הוגן באופן חריג. יש להניח שמונחים אלו יפורשו על-ידי בתי המשפט בהתחשב, בין היתר, במאזן הכוחות בין הצדדים, בהיקף העסקה ומורכבותה, ביתר תנאי התשלום, כמו גם במטרת החוק לקיצור תקופת האשראי.

1.2 רשויות מדינה, משרדי ממשלה, המועצה להסדר ההימורים בספורט ומפעל הפיס ישלמו לספק לכל המאוחר בתנאי שוטף +30 או בתוך 45 ימים מהמועד בו הומצא החשבון. בהתקשרויות לביצוע עבודות הנדסה בנאיות, תשולם התמורה בתנאי שוטף +70 או בתוך 85 מהמועד בו הומצא החשבון, לפי העניין.

1.3 גוף שהוקם לפי דין, מוסד להשכלה גבוהה מתוקצב או גוף מתוקצב (למעט הנ"ל בסעיף 1.2) ישלמו לספק בתנאי שוטף +45, אלא אם כן קבעו הצדדים באופן מפורש בחוזה מועד אחר לתשלום ומועד זה נקבע לאור אופייה המיוחד של ההתקשרות או שהוא אינו בלתי הוגן באופן חריג (באישור מנכ"ל הגוף ובכפוף לדיווח לסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים). כאשר אחד הגופים האמורים עורך מכרז לשם התקשרות עם ספק בחוזה לביצוע עסקה, אסור לקבוע בחוזה מועד אחר לתשלום, אלא אם כן מועד התשלום האחר צוין במכרז.

1.4 רשות מקומית, לרבות תאגיד בבעלותה, תשלם לספק בתנאי שוטף +45 ולגבי עסקה שעניינה עבודות הנדסה בנאיות, בתנאי שוטף +80. היה והעסקה ממומנת כולה או חלקה באמצעות מימון חיצוני (מהמדינה או מגוף מתוקצב), רשאית הרשות לדחות את מועד תשלום החלק הממומן לכל המאוחר עד לחלוף 10 ימי עסקים מקבלת המימון (בתנאי שאפשרות הדחייה הודעה לספק במועד ההתקשרות או במועד פרסום המכרז, ובכל מקרה התשלום יבוצע בתוך 150 ימים מהיום בו הומצא החשבון לרשות המקומית). אם המימון החיצוני מגיע ממשרד ממשלתי או רשות מקומית אחרת, יש להעבירו בתוך 60 ימים ממועד קבלת החשבון של הספק, למעט בנסיבות מיוחדות ולהוסיף הפרשי הצמדה וריבית כחוק בגין כל איחור.

 2. החוק קובע, כי התמורה לספק תשולם במועדים המפורטים לעיל בכפוף לכך שהספק המציא למזמין חשבון הכולל את כל הפרטים המהותיים ו/או קיים את כל התנאים המהותיים לצורך קבלת התמורה, בהתאם לחוזה ביניהם. החוק מוסיף וקובע מועדים לבדיקת החשבון על-ידי המזמין ומסדיר את אופן דחיית מועד התשלום במקרה בו נמצאו ליקויים בחשבון.

3. הסנקציות על אי עמידה במועדי התשלומים: החוק קובע שתי סנקציות על אי תשלום במועד הקבוע בחוק:

3.1 החוק קובע, כי הוראותיו הרלוונטיות הן חלק מהחוזה בין הצדדים. לפיכך, אי עמידה בתנאי התשלום הקבועים בחוק עלולה להוביל לסנקציות שקבועות בחוזה ו/או על פי דין, בגין הפרת חוזה. החוק גם מבהיר שהוא אינו גורע מזכויות הספק לכל סעד אחר שהוא זכאי לו.

3.2 בהתקשרויות המפורטות מטה, כל תמורה שלא שולמה עד המועד האחרון לתשלום הקבוע בחוק תשולם לספק בתוספת הפרשי הצמדה וריבית צמודה בהתאם לחוק פסיקת ריבית והצמדה, ואם חלפו 30 ימים מהמועד האמור - בתוספת ריבית פיגורים:

3.2.1 בכל ההתקשרויות בין ספק לבין רשויות מדינה, משרדי ממשלה, המועצה להסדר ההימורים בספורט; או

3.2.2 בהתקשרות בין ספק לבין עסק, מוסד להשכלה גבוהה מתוקצב, גוף מתוקצב או גוף אחר שהוקם לפי דין (למעט רשויות מדינה, משרדי ממשלה, המועצה להסדר ההימורים בספורט), בהם היה לאותו גוף או עוסק, לפי העניין, עדיפות בעיצוב תנאי החוזה.

 

4. אין להתנות על הוראות החוק אלא לטובת הספק.

 

5. החוק חל על חוזים שנכרתו לאחר יום 30.6.2017 ועל מכרזים שפורסמו לאחר מועד זה.

 

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה שתידרש.