< למאמרים

מזכר לקוחות -קורונה

05.10.20 | 12:49  

במסגרת פסק הדין שניתן בחודש יולי, על ידי בית המשפט העליון )בשבתו כבית דין גבוה לצדק( בהליך 1633/20
"סל" שירותי סיעוד נ' מדינת ישראל, בוטל תוקפה של תעודת המחלה הגורפת לעובד השוהה בבידוד לפי צו
בריאות העם )נגיף הקורונה החדש 2019 ( )בידוד בית( הוראת שעה, התש"ף - 2020 )להלן: "תעודת המחלה
הגורפת"(. בהתאם לפסק הדין, בטלות תעודת המחלה הגורפה הייתה אמורה להיכנס לתוקפה ביום
30.9.2020 .
עקב חילוקי דעות משמעותיים ואי הגעה להסכמות בדבר הסדר חלופי באשר לתשלום בעבור ימי בידוד של
עובדים הנדרשים לכך, הושהה ביטול תוקפה של תעודת המחלה הגורפת עד ליום 28.10.2020 .
המשמעות היא שעד ליום 28.10.2020 כל עובד אשר חב בחובת בידוד עקב חשיפה לנגיף הקורונה ימשי ך –
להציג למעסיק את תעודת המחלה הגורפת ויחתום על ההצהרה המצורפת לה בדבר היעדרותו. עובד כזה
ייחשב כמי שנעדר מעבודתו עקב מחלה ויהיה זכאי לתשלום דמי מחלה בהתאם למכסת ימי המחלה הצבורים
לזכות ו.
נשוב לעדכנכם בכל התפתחות בעניין זה.
נבקש לנצל הזדמנות זו לאחל חג סוכות שמח ובריאות איתנה לכם ולמשפחותיכם. אנו ממשיכים לעמוד
לרשותכם גם בתקופת הסגר בכל שאלה.