< למאמרים

מדיניות דרישות דיווח תעשיה מטעם המשרד להגנת הסביבה

01.11.20 | 09:37  

מצאנו לנכון להביא לידיעתכם את הפרסום של מסמך מדיניות לקביעת דרישות דיווח של התעשייה על ידי אשכול תעשיות במשרד להגנת הסביבה (מצ"ב), המבוצע במסגרת הליכי טיוב הרגולציה הכרוכה בהכנת והגשת דיווחים מטעם התעשיה.
המסמך עוסק בדיווחים בהם מחויבים מפעלי תעשייה, וזאת בהתאם להוראות הדין, התקנות, ההיתרים והרישיונות השונים. מטרתו של המסמך לקבוע עקרונות דיווח אחידים למפעלי התעשייה, על מנת להמנע מדרישות סותרות, הימנעות מכפילויות, המנעות מדרישות למידע שלא נעשה בו שימוש, איחוד מועדים, בהירות וארגון.

מסמך המדיניות מפרט הנחיות בקשר עם ארבעה סוגי דיווחים נדרשים, כדלקמן:
1. דיווח מיידי - נקבעו קריטריונים המסייעים לסיווג אירועי חומרים מסוכנים או מפגעים אחרים וחריגות ולדיווח הנדרש בגינם באופן מיידי (תוך 15 דקות). על-פי קריטריונים אלה, חובת הדיווח הוגבלה לאירועים מסוימים והמדיניות מאפשרת שיקול דעת מסוים לגורם האחראי במפעל ביחס לצורך בדיווח אודות האירוע וסיווגו. בכל הנוגע לדיווחים הנוגעים למצבים שאינם אירועי חומרים מסוכנים, המדיניות מפרטת סוגי אירועים שונים וקובעת מהו המועד הנדרש לדיווח לגבי כל אחד מהם.

2. דיווח תקופתי - דרישות דיווח תקופתי יהיו רק עבור תוצאות בדיקה של נתונים הנבדקים או נמדדים על-ידי המפעל, כגון: תוצאות ניטור, דיגום ובקרה של פליטות, תנועות פסולת וכד', הנדרשים עבור פיקוח. כמו כן, בוטלו מספר דרישות לדיווחים תקופתיים שנדרשו עד כה.

3. דו"ח שנתי - נקבע מועד אחיד לדיווח שנתי, ביום 31 למרץ. בנוסף, נקבע כי דיווח זה יכלול רק סיכום ועיבוד של נתוני פליטות, העברות, מפגעים וסיכונים, ונתונים בנוגע לציות המפעל בשנת הדיווח שחלפה, המיועדים להערכת מידת העמידה של המפעל בדרישות הדין.

4. דיווחים נוספים - הודעה לפני ביצוע פעולות ודיווחים נוספים על-פי דרישה, כמפורט במסמך.
המדיניות החדשה הוטמעה כבר בפורמטים הרוחביים של ההיתרים והרישיונות. את פירוט התיקונים שבוצעו ניתן למצוא בנספח למסמך המדיניות.
יודגש, כי המדיניות אינה גוברת על הדרישות המפורטות בדין, לרבות ברישיונות ובהיתרים, והרגולטור הרלבנטי רשאי להחמיר או להקל ביחס לדרישות מסמך המדיניות, תוך מתן הנמקה.
המדיניות תחול על היתר או רישיון מטעם המשרד להגנת הסביבה רק מרגע שהמדיניות הוטמעה בהם, בעת הנפקתם או חידושם. יחד עם זאת, מפעל או עסק רשאי לפנות ולבקש תיקון היתר או רישיון בהתאם לעקרונות מסמך המדיניות גם לפני מועד חידושו.

*** המידע הכלול בסקירה שלעיל נמסר למטרות אינפורמטיביות בצורה תמציתית ובכל מקרה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעוה"ד ירון סילבר או לשותף המטפל בעניינכם המשפטיים במשרד עורכי הדין שביט בר-און גלאון צין ויתקון ושות' ***