< למאמרים

חוזר לקוחות - הנחיות בדבר הגבלות על מקומות עבודה בתקופת הסגר

31.12.20 | 10:16  

בתחילת השבוע, אושרו התיקונים לתקנות החירום שמכוחן יחול סגר שלישי על מדינת ישראל, החל מיום 27.12.2020 ועד ליום 9.1.2021 (בשלב זה) (להלן: "תקופת הסגר").

התקנות[1] שתוקנו, מסדירות ומגדירות את הכללים להעסקת עובדים בתקופת הסגר. להלן פירוט בנוגע להגבלות החלות על מקומות העבודה וכן הנחיות נוספות לעבודה בתקופת הסגר.

אילו מקומות עבודה רשאים להמשיך ולהעסיק את עובדיהם במהלך תקופת הסגר?

בניגוד לסגר הראשון והשני, הוחלט לאפשר את פעולתם של כל מקומות העבודה (גם כאלה שאינם מוגדרים על פי דין כמפעלים חיוניים), אך הוגבלה כמות האנשים המותרת לשהייה בו זמנית במקום העבודה.

בעניין זה נקבע, כי אין להתיר נוכחות של מעל 10 עובדים בו זמנית במקום העבודה או של יותר מ-50 אחוזים ממצבת העובדים במקום עבודה, לפי הגבוה מביניהם.

הגבלת כמות הנוכחים האמורה במקום העבודה לא תחול ביחס למקומות העבודה המפורטים להלן:

  1. מקומות עבודה שהוכרו כנותני שירותים חיוניים בתוספת השנייה לתקנות ובלבד שהעובדים הכרחיים לשם אספקת המוצר או השירות (מדובר ברשימה שאינה קצרה, הכוללת בין היתר, בנקאות, שוק ההון, חשמל, מים, מזון, משקאות, שירותי הובלה, חקלאות, נמלים וספנות, שליחות ובלדרות, שיכון, מפעלים תומכי בינוי לרבות ייצור של חומרי גמר ומוצרי גמר לבנייה, אופטיקה ופארמה, אבטחה ושמירה ועוד). אם אינכם בטוחים האם אתם מוגדרים כנותני שירות חיוניים על פי התוספת אנא פנו למשרדנו להתייעצות פרטנית.
  2. מפעל למתן שירותים קיומיים על פי חוק שירות עבודה בשעת-חירום, התשכ"ז- 1967 - למשל- מפעל לאספקת מים, מזון או חשמל, וכן מתן שירותי אשפוז, תברואה, תקשורת או דואר;
  3. מפעלים בעלי היתר מיוחד להעסקת עובד בשעות המנוחה - בכדי לא לפגוע בביצוע העבודה, מפעלים אלה רשאים להעסיק את מספר העובדים שהותרו בהיתר, או 50 אחוזים ממצבת העובדים, לפי הגבוה מביניהם;
  4. מקום עבודה שעוסקים בו בעבודות בינוי או בעבודות תשתית, ובלבד שאינן כוללות התקהלות במבנה סגור – ניתן להעסיק 100 אחוזים ממצבת העובדים;
  5. משרד ממשלתי, רשות מקומית, מועצה דתית, מוסד להשכלה גבוהה שתחומי פעולתם אינם מפורטים בתוספת השנייה – ניתן להורות על נוכחות של יותר מ-10 אנשים או 50% ממצבת העובדים אם הדבר נחוץ בכדי לא לפגוע בפעילותו החיונית של אותו הגוף;
  6. תעשייה ביטחונית ומפעל תומך ביטחון – ניתן להעסיק עד 60 אחוזים ממצבת העובדים;
  7. כל עובד של מקום עבודה שהותרה פעילותו לפי תקנות הגבלת פעילות, ותקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך), התש"ף-2020, הרלוונטיות לעובדי מוסדות חינוכיים.

הנחיות לפעילות בתקופת הסגר:

מעסיק אשר עובדיו מגיעים למקום העבודה בתקופת הסגר יעשה ככל האפשר כדי להבטיח כי במקום העבודה נשמרים הכללים למניעת הדבקה בנגיף, וביניהם: שמירת מרחק של שני מטרים לפחות בין אדם לאדם (ככל האפשר), הקצאת ציוד אישי קבוע לכל עובד, עבודה במסגרת "קפסולות" (ככל הניתן), מדידת חום באמצעי לא פולשני טרם הכניסה למקום העבודה, מניעת כניסת עובד בעל חום גוף של 38 מעלות צלסיוס ומעלה, התקנת מחיצות, הגבלת מספר המשתתפים בפגישות (עד 10 אנשים), הקפדה על אכילה ושתיה בחדרו של העובד, עידוד עבודה מרחוק, הנחייה לשמירה על היגיינה ושטיפת ידיים.

יודגש, כי חרף ההיתר שבתקנות להפעיל את כלל מקומות העבודה גם במהלך הסגר, חל איסור לקבל קהל במסגרתם, אלא אם נקבע אחרת בתקנות.

האם קיימת חובה לצייד את העובדים באישור עבודה?

על פי נוסח התקנות, המתיר לכל מקום עבודה לפעול בכפוף לשמירה על ההגבלות בדבר כמות האנשים הנוכחים במקום העבודה, אין צורך לצייד את העובדים באישור כלשהו.

לסיום נבקש לאחל לכם שנה אזרחית טובה ובריאות איתנה לכם ולמשפחותיכם. אנו נמשיך לעמוד לרשותכם גם בתקופת הסגר בכל שאלה ונעדכנכם בכל התפתחות, או בדבר החמרה בהגבלות.[1] סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה), תש"ף-2020 (להלן: "התקנות")