< למאמרים

הנחיות למעסיקים – תשלום עבור ימי בידוד

06.12.20 | 10:30  

הנדון: הנחיות למעסיקים – תשלום עבור ימי בידוד

 

 1. הרינו להביא לידיעתכם, כי לאחרונה הוסדרה סוגיית תשלום ימי הבידוד לעובד השוהה בבידוד, במסגרת חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), תש"ף - 2020 (להלן: "החוק").
 2. החוק מסדיר את סוגיית התשלום לעובדים שנעדרו מעבודתם עקב שהייה בבידוד וכן את היקף השיפוי שזכאי מעסיק לקבל בגין תשלום שבוצע על ידו לעובדיו עבור שהייה בידוד.
 3. להלן עיקרי החוק:

זכאות עובד לתשלום עבור ימי בידוד:

 1. על פי החוק, עובד אשר שוהה בבידוד זכאי לתשלום בגינו, אם מתקיימים בענייניו התנאים הבאים: (1) העובד נעדר מעבודתו משום שהוא או ילדו חבים בחובת בידוד (2) העובד מסר דיווח על הבידוד לפי צו בידוד בית[1] והוא המציא למעסיקו העתק מדיווח זה (3) העובד שהה בבידוד לפי צו בידוד בית.

מתי עובד לא יהיה זכאי לתשלום עבור ימי בידוד?

(1)    כאשר העובד שב מנסיעה פרטית לחו"ל (שלא בשליחות המעסיק) –במקרה זה העובד נדרש לשאת בעצמו בעלות מלוא ימי הבידוד.

(2)    כאשר העובד שב ממדינה שאליה נסע בשליחות המעסיק - המעסיק נדרש לשלם לעובד עבור מלוא ימי הבידוד והוא אינו רשאי לקזז לעובד ימי מחלה בגין ימים אלה.

(3)    עובד אשר עבד בזמן ימי הבידוד – העובד לא יהיה זכאי לדמי בידוד (אלא לשכר) והמעסיק לא יהיה זכאי לקבל שיפוי עבור ימים אלה.

(4)    כאשר מדובר בעובד אשר נדבק בנגיף הקורונה (מכל סיבה שהיא) – העובד זכאי לדמי מחלה ולא לדמי בידוד.

תשלום עבור ימי הבידוד:

 1. עובד השוהה בבידוד (שלא לפי אחת הנסיבות המחריגות את זכאותו כאמור), זכאי לקבל ממעסיקו תשלום עבור ימי הבידוד, למעט יום עבודה אחד (שאינו בתשלום). בגין יום זה, זכאי העובד לנצל יום חופשה בתשלום מלא על חשבון יתרת ימי החופשה שלו.
 2. אם במקום העבודה חל על העובד הסדר מיטיב על פי דין, הסכם קיבוצי או הסכם אישי (כגון תשלום מלא החל מיום המחלה הראשון)- העובד יהיה זכאי לתשלום מהמעסיק, גם בעבור אותו היום שבגינו אין זכאות על פי דין לתשלום. עם זאת, מעסיק[2] רשאי להודיע לעובד שהוראות ההסדר המיטיב לא יחולו לעניין ימי בידוד.
 3. המעסיק ינכה מיתרת ימי המחלה של עובד המקבל תשלום עבור ימי בידוד, את מספר ימי העבודה שבהם העובד נעדר מעבודתו. עם זאת, המעסיק רשאי לנכות עד 4 ימי מחלה (לכל היותר) בגין היעדרות עקב בידוד.
 4. אין לנכות ימי מחלה עבור ימים שבהם עבד העובד במסגרת תקופת הבידוד.
 5. אם לעובד אין יתרת ימי מחלה מספקת לניכוי, המעסיק יכול לזקוף את ימי הבידוד האמורים על חשבון ימי מחלה עתידיים שייצברו על ידי העובד.
 6. אם במועד סיום יחסי ההעסקה תיוותר לעובד יתרת ימי מחלה שלילית, המעסיק יהיה רשאי לקזז את יתרת המחלה השלילית שנצברה כנגד ימי חופשה שטרם נוצלו על ידי העובד. עם זאת, אם לא נותרה לעובד יתרת חופשה מספקת במועד סיום ההעסקה – לא יהיה לעובד חוב בעד ימי המחלה המחויבים הנותרים.
 7. המעסיק ישלם לעובדו את התשלום עבור ימי הבידוד במועד שהיה משלם לו שכר עבודה אילו עבד, בתנאי שהעובד מסר למעסיק את העתק הדיווח למשרד הבריאות לפחות 7 ימים לפני כן. במקרה שהעתק הדיווח לא נמסר למעסיק לפני המועד האמור – ישולם התשלום במועד הקרוב לתשלום שכר העבודה שלאחר מסירת העתק הדיווח.
 8. על פי החוק, דין היעדרות עובד בתקופת הבידוד כדין היעדרותו בתקופת מחלה ודין דמי בידוד כדין דמי מחלה, לרבות לעניין איסור פיטורים, ביצוע הפרשות לקופת גמל וצבירת ותק.

שיפוי למעסיקים בגין תשלום ימי בידוד

 1. מעסיק ששילם לעובד דמי בידוד יהיה זכאי לשיפוי מהמוסד לביטוח לאומי בשיעורים הבאים:

13.1        בעד יום עבודה אחד בתקופת הבידוד שהמעסיק שילם בעדו דמי בידוד לעובדו לפי פרק זה - 100% מהעלות שבה נשא המעסיק בפועל.

13.2        בעד שאר ימי העבודה בתקופת הבידוד שהמעסיק שילם בעדם דמי בידוד:

(א)   למעסיק שביום 1 באוגוסט 2020 העסיק לכל היותר עשרים עובדים – 75% מהעלות שבה נשא המעסיק בפועל.

(ב)   למי שביום 1 באוגוסט 2020 העסיק יותר מעשרים עובדים – 50% מהעלות שבה נשא המעסיק בפועל.

מועד הגשת הבקשה לשיפוי - בקשה מטעם מעסיק לשיפוי ניתן יהיה להגיש למוסד לביטוח לאומי באופן מקוון, תוך 60 ימים (לכל היותר) מתום החודש שבו הסתיימה תקופת הבידוד של העובד. ניתן להגיש בקשות לשיפוי החל מיום 1.2.2021.

 1. השיפוי יבוצע רק בעד ימים בתקופת הבידוד שלגביהם דיווח העובד למשרד הבריאות על שהייתו בבידוד, ולא עבור ימים שבהם עבד העובד וקיבל בגינם שכר עבודה מהמעסיק.
 2. יובהר, כי התיקון לחוק חל החל מיום 29.10.2020 ועד ליום 31.3.2021. עם זאת, גם מעסיק ששילם לעובד ששהה בבידוד בין התאריכים 1.10.2020 ועד ליום 28.10.2020 – ואשר בגין ימים אלה שולמו לעובד כספים על פי ההסדר הקודם שבוטל על ידי בג"ץ בהליך 1633/20 "סל" שירותי סיעוד נ. מדינת ישראל (ניתן ביום 27.7.2020), יהיה זכאי להגיש בקשה ולקבל שיפוי רטרואקטיבי גם עבורם.
 3. נשמח כמובן, לעמוד לרשותכם ולתת ייעוץ משפטי פרטני בנושא ככל שיידרש.

 

*** המידע הכלול בסקירה שלעיל נמסר למטרות אינפורמטיביות בצורה תמציתית ובכל מקרה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי***[1] לפי צו בריאות העם (נגיף קורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) התש"ף-2020

[2] למעט המדינה או גוף מתוקצב כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב.