< למאמרים

הנחיות למעסיקים – הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), תשס"ב-2002

30.11.20 | 11:49  
  • לנוכח התפשטות נגיף הקורונה, נוצר מצב לפיו עובדים רבים מבקשים להתמודד על כל משרה פנויה במשק. לפיכך, מצאנו לנכון לחדד את ההנחיות החלות על מעסיקים בקשר עם החובה למתן הודעה למועמד לעבודה, על פי חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), תשס"ב-2002 (להלן: "החוק").
  • מטרת החוק הובהרה היטב בדברי ההסבר שנלוו להצעה לתיקונו - וכך נכתב בה:

"בשוק העבודה המודרני יש מועמדים רבים המגישים מועמדותם לעבודה על כל משרה פנויה. משכך, ברבות השנים נוצרה זילות במעמדו של המועמד לעבודה תוך התעלמות מוחלטת מחובות מוסריות בסיסיות של המעסיק כלפי המרואיין בנוגע לסיום ראיון העבודה או הליך המיון לעבודה.
מועמדים מוצאים עצמם ממתינים עד בוש לקבלת תשובה שלילית או חיובית בנוגע לקבלתם לעבודה ולחילופין ממתינים ליצירת קשר כלשהו מצד המעסיק הפוטנציאלי. 
לעיתים, מועמדים לעבודה אף מפסיקים תהליכים של חיפוש עבודה אחרת, כדי לא להחמיץ את ההזדמנות להשיג את המשרה שבה חשקו, דבר שעלול להוביל לכך שהם יחמיצו משרות פוטנציאליות אחרות.
הצת החוק נועדה לתקן עיוות זה ולדאוג שבתוך ... ימים מרגע קבלת ההחלטה על קבלה או אי-קבלה לעבודה, ימסור המעסיק הודעה למועמד לעבודה בדבר החלטתו כאמור"

  • הנה כי כן, החוק נועד להסדיר את מעמדו של מחפש עבודה אל מול מעסיקים פוטנציאליים ולהבטיח כי יזכה ליחס הגון מצדם. מתן ההודעה בדבר הקבלה או אי הקבלה תאפשר למועמד לעבודה מהלך חיים תקין בזמן חיפוש המשרה המתאימה לו ולכישוריו ותמנע ממנו מפח נפש והחמצת משרות אחרות שאליהן יוכל להגיש מועמדותו בזמן זה.
  • על מי חלה החובה למסור הודעה כאמור? החובה חלה על כל המעסיקים, למעט במקרים הבאים: (1) כאשר מדובר בהליכי קבלה לעבודה אצל מעסיק המעסיק פחות מ-25 עובדים. (2) בהליכי מיון לעבודה שתקופת העבודה בה אינה עולה על שלושים ימים (3) כאשר מדובר בעבודה בענף ההסעדה.

 

  • הרכיבים שיש לכלול בהודעה: על פי החוק, ההודעה למועמד תכלול את הרכיבים הבאים:

(1)   שם המעסיק ושם המועמד לעבודה;

(2)   מועד תחילת הליכי המיון לעבודה, וזהות הגורם שעורך את הליכי המיון – אם אינו המעסיק;

(3)   התפקיד או המשרה שלגביהם נערכים הליכי המיון;

(4)   שמו של שולח ההודעה מטעם המעסיק ותפקידו.

  • אופן משלוח ההודעה: ההודעה למועמד לעבודה יכולה להינתן בעל פה, בכתב, או בכל אמצעי אלקטרוני או טכנולוגי אחר (לרבות באמצעות דוא"ל, SMS וכו'). אנו ממליצים כי ההודעה תמסר בכתב ולא בעל-פה, כדי למנוע חילוקי דעות עתידיים.
  • מועד מתן ההודעה:בהתאם לחוק, מעסיק מחויב למסור הודעה למועמד לעבודה בדבר התקדמות הליכי המיון, בתדירות של אחת לחודשיים לכל הפחות מהיום שבו החל המועמד את השתתפותו בהליכי המיון לעבודה אצל המעסיק.

אם הוחלט שלא לקבל את המועמד לעבודה – יש למסור הודעה על כך לא יאוחר מארבעה עשר ימים מהיום שבו התקבל אדם אחר לעבודה (גם אם חלפו פחות מחודשיים מאז שהשתתף המועמד בהליכי המיון אצל המעסיק). כמובן שבמקרה שבו המועמד נדחה, ללא קשר לאיתור מועמד אחר לתפקיד, יש למסור לו הודעה על-כך בהקדם.

  • הפרת החובה למסירת הודעה: כל מועמד אשר לא קיבל ממעסיק החייב בכך הודעה בדבר סטטוס הליכי המיון והקבלה לעבודה, רשאי לפנות לבית הדין האזורי לעבודה לקבלת פיצוי, וזאת גם אם לא נגרם לאותו המועמד נזק כספי כתוצאה מאי מתן ההודעה.

בית הדין לעבודה לא יהיה מוגבל בסכום הפיצויים שהוא רשאי לפסוק – והוא רשאי לפסוק כל סכום שייראה לו בנסיבות העניין.

  • חרף האמור, הערכתנו היא כי בתי הדין ישתמשו בסמכותם זו בזהירות רבה, ויעשו כן רק במקרים מובהקים שבהם מעסיק הפר בצורה גסה את חובת תום הלב או שהציג למועמד לעבודה מצגים שגויים אשר גרמו לו "להפסיד" משרה אחרת. מובן, כי המלצתנו הברורה היא להימנע מלכתחילה ממקרים שכאלה, באמצעות הקפדה על הוראות החוק והחלת נוהל מוקפד ומסודר בנושא.
  • נשמח כמובן, לתת ייעוץ משפטי פרטני בנושא ככל שיידרש.

 

*** המידע הכלול בסקירה שלעיל נמסר למטרות אינפורמטיביות בצורה תמציתית ובכל מקרה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי***