< למאמרים

בפתח שנת 2016 כניסתן לתוקף של הקלות במס שבח

03.01.16 | 09:51  

המדינה מעניקה לבעלי קרקעות הטבה משמעותית במס השבח על מנת לדרבנם למכור את נכסיהם ובכך להגדיל את היקף העסקאות במקרקעין המיועדים לבניה בתכנית בנין עיר.

כחלק מן הטיפול הכולל בהורדת מחירי הדירות. במסגרת תיקון לחוק מיסוי מקרקעין שנכנס לתוקף בתחילת שנת 2016, תינתן הקלה בשיעור מס השבח ליחיד, חברה משפחתית או שותפות אשר יחליטו למכור קרקע לגביה תכנית מאושרת שעל פיה ניתן לבנות 8 דירות ומעלה. התיקון יחול לגבי עסקאות קומבינציה.

על פי התיקון תינתן הפחתה בשיעור המקסימאלי של מס השבח כ- 40% (המחושבים בסופו של דבר בהתאם ליום הרכישה או קבלת הזכות בקרקע הנמכרת) ל- 25% עד יום התחילה בחוק, למי שבידיו קרקעות שנרכשו בין השנים 1961 ל- 2001. יש לשים לב כי התיקון הינו במסגרת הוראת שעה זמנית בחוק ההסדרים שתוקפה יפוג בשנת 2018, ומבחינה זו מאותת המחוקק לבעלי הקרקע כי כדאי להם להזדרז.

מתוך מגמה להאיץ הבינוי, התקופה הקובעת לצורך מימוש ההטבה תנוע בתקופה שבין 42 (לקרקע עד 250 דירות), ל- 48 חודשים (קרקע ל- 251 דירות ומעלה). אופן מתן ההטבה בפועל יהיה מדורג ויחסי בהתאם לקצב התקדמות הבניה. הפטור יינתן גם לגבי פרויקטים גדולים הכוללים תכנית בניה של 1,000 יח"ד ויותר שנמכרו לקבלנים אצלם הקרקע מהווה מלאי עסקי לגביהם יש היתר ל-10% מהיקף הדירות בעת המכירה, מבלי שישנה הגבלה של גמר תקופת הבניה.

יש לציין כי בשנת 2011 היה מבצע דומה שלפי נתונים שהציג משרד השיכון הביא ל- 70 עסקאות ומעל 1,400 יח"ד. מה שאמנם לא "הציף" את השוק אך גם לא פגע משמעותית בהכנסות המדינה ממסים. יש לקוות כי ההצעה הנוכחית תזרז יותר עסקאות משום שהיא כוללת פרמטרים מקלים יותר ומתייחסת גם לקרקעות לבניה בהיקף נכבד שם גם הפחתת מדרגות המס, בשל היקף הדונמים הנמכרים, הינה אף משמעותית יותר.