< למאמרים

ביטול חובת פרסום דו"ח רבעוני על ידי תאגידים קטנים

16.05.16 | 04:28  

בחודש אפריל 2016, אושר במליאת רשות ניירות ערך נוסח חקיקה שטרם נכנס לתוקף, שמטרתו יצירת מדרג רגולציה באופן של ביטול חובת פרסום הדוחות הכספיים בגין הרבעון הראשון והשלישי, עבור "תאגידים קטנים", כהגדרתם בתקנה 5ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל- 1970 (להלן: "הפטור").

במסגרת המתווה שגובש, תאגידים מדווחים קטנים יהיו פטורים מחובת דיווח הדוחות הכספיים עבור הרבעונים הראשון והשלישי של כל שנה קלנדארית. פטור זה הינו נדבך נוסף במגמה להקל על הנטל הרגולטורי החל על תאגידים מדווחים, שכן ההנחה היא כי כך יתאפשר להם לחסוך בעלויות הכרוכות בהכנת ופרסום הדוחות, חיסכון אשר גם המשקיעים יוכלו ליהנות מפירותיו.

בכך מצטרפת הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ לבורסת רבות ברחבי אירופה, בהן נהוג זה מכבר דיווח על בסיס חצי שנתי. כמו כן, בימים אלו בוחן ה-SEC את החלת הפטור גם על חברות המונפקות בבורסות בארה"ב.

תאגיד קטן הוא "תאגיד אשר שווי המניות או יחידות ההשתתפות שלו בבורסה נמוך משלוש מאות מיליון ש"ח ואינו נכלל במדד ת"א 100 או מדד ת"א יתר – 50".

פטור זה יחול רק על תאגידים מדווחים אשר הנפיקו לציבור מניות או יחידות השתתפות, אך לא על תאגידים שהנפיקו תעודות התחייבות שעדיין נמצאות במחזור. אומנם היו שסברו כי אין להבחין בין תאגידים שהנפיקו תעודות התחייבות לבין תאגידים שהנפיקו מניות, אך לבסוף הוחלט כי חשיבות הדיווח הרבעוני גדולה יותר אצל תאגידים שהנפיקו תעודות התחייבות. דומה כי הסיבה לכך נובעת מהחשש כי ויתור על הדוחות הרבעוניים יפגע באופן בלתי סביר ביכולתם של בעלי תעודות ההתחייבות לבחון את המצב הפיננסי העדכני של התאגיד, הואיל ומידע מהותי בעניין יסופק להם רק אחת לחצי שנה. כמו כן, הדבר ירע את מצבם של המחזיקים בתעודות ההתחייבות, בהשוואה לבנקים המממנים את פעילותו של התאגיד, שכן אלו נחשפים באופן תדיר למצבו הפיננסי של התאגיד ואינם מסתמכים על הדיווחים העתיים בלבד.

אימוץ הפטור נקבע כברירת מחדל אצל כל התאגידים המדווחים הקטנים. כלומר, אין כל חובה לקבל החלטה בדבר אימוץ הפטור על ידי דירקטוריון או בעלי המניות של התאגיד. אולם לדירקטוריון התאגיד יינתן שיקול דעת להחליט האם להמשיך ולפרסם את הדוחות על בסיס רבעוני, כפי שנעשה עד כה. סגל רשות ניירות ערך סבור כי ראוי שכל תאגיד מדווח קטן הנמצא בתחולת הפטור, יפרסם דיווח מיידי אודות יישומו.

סגל הרשות דחה הצעות בדבר פרסום דיווחים חלופיים לדיווח הרבעוני שהתקבלו בהערות הציבור, כגון דו"ח דגשים רבעוני, בו יצוינו מגמות עיקריות ותמצית נתונים כספיים מהותיים, או דיווח במודל ה-Press Release האמריקאי. סגל הרשות סבר כי יישום אחת מחלופות אלו יביא לכך שהתועלת שמבקש הפטור להשיג, תפחת באופן משמעותי.

בהתאם לפטור, מניות ויחידות השתתפות של כלל התאגידים המדווחים ימוינו לשתי רשימות דיווח נפרדות- רשימת תאגידים המדווחים על בסיס חצי שנתי ורשימת תאגידים המדווחים על בסיס רבעוני.

הנוסח הסופי של הפטור, כמו גם מועד כניסתו לתוקף, יהיה כפי שייקבע בעת פרסומו ברשומות. ככל שהנוסח שיפורסם יכלול שינויים ביחס לאמור לעיל, נעדכן בהתאם. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או משמש תחליף לייעוץ משפטי.

לקבלת פרטים נוספים או ייעוץ בעניין זה ניתן לפנות לשביט, בר-און, גל-און, צין, יגור ושות', משרד עו"ד.